បំបែកឯតទគ្គកម្ម «បេះដូងច្រើនជាងគេលើពិភពលោក» ចំនួន ៣,៩១៧,៨០៥បេះដូង

នៅទីបំផុត! Guinness World Records នៅល្ងាចថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានប្រកាសជាផ្លូវការដាក់បញ្ចូល ក្នុងការបំបែកឯតទគ្គកម្មពិភពលោក

Read more