ថ្លៃទឹកដោះ11990$ មិនចេះស្លកកូរមែនជារឿងសំខាន់ តែសំខាន់រឿងមួយនេះវិញ

នៅ​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ មាន​បុរស​ម្នាក់​បង្ហាញ​ពី​ថ្លៃ​បណ្ណាការ​ខ្ទង់​ម៉ឺន​ដុល្លារ ​ព្រម​ទាំង​បាន​បញ្ជាក់​ទៀត​ថា​គូដណ្ដឹងរបស់​ខ្លួន​មិន​ចេះ​ស្ល​កកូរ​ទេ​ តែយ៉ាងណា​លោក​ថា​​នេះ​មិន​មែន​ជា​រឿង​ដែល

Read more