ក្នុងរយៈពេល១សប្តាហ៍មន្ត្រី ក.ប.ប. រកឃើញដល់ទៅ៦តោន សុទ្ធតែទំនិញខូចគុណភាព

អនុវត្តតាមតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាមន្ត្រីអធិការកិច្ចម្ហូបអាហារ ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី៦ ខែមិថុនា ពោលគឺសប្តាហ៍ទី១នៃខែមិថុនា

Read more