អបអរសាទរពិធីករលោក ជា វិបុល ក្លាយជំនួយការសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន មានឋានៈស្មើអគ្គនាយករង

អបអរសាទរពិធីករលោក ជា វិបុល ក្លាយជំនួយការសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន មានឋានៈស្មើអគ្គនាយករង

លម្អិតក្នុងវីដេអូខាងក្រោម៖