កូនកំលោះអាយុ ១៤ឆ្នាំ ភ្ជាប់និស្ស័យជាមួយកូនក្រមុំអាយុទើប ១៣ឆ្នាំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ថ្មីៗនេះ អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំង ខណៈដែលបានឃើញការចែកចាយតៗគ្នា ជុំវិញរូបភាពជាច្រើនសន្លឹក បង្ហាញពីគូស្នេហ៍មួយគូ បានសម្រេចចិត្តកាន់ដៃគ្នាជាគូអនាគត ទាំងដែលពួកគេនៅមានអាយុតិចនៅឡើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមប្រភព ពីម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកមួយមានឈ្មោះ សុភាក់ ថតរូប ដែលជាអ្នករៀបចំក្នុងកម្មវិធី Pre-wedding បានឲ្យដឹងថា កូនកំលោះកើតនៅឆ្នាំ ២០០៧ ចំណែកឯកូនក្រមុំ កើតនៅឆ្នាំ ២០០៨ បើគិតដល់បច្ចុប្បន្ន កូនកំលោះទើបមានអាយុ ១៤ ឆ្នាំ ចំណែកឯកូនក្រមុំទើបមានអាយុ ១៣ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ ដែលអាយុនេះពិតជានៅតិចនៅឡើយ។ យ៉ាងណា អ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គម​ជាច្រើន​​បានសម្ដែង​ការងឿងឆ្ងល់ថា​ ហេតុអ្វីឪពុកម្ដាយទាំងសងខាង ប្រញាប់ប្រញាល់រកគូស្រករឲ្យកូន ទាំងពុំទាន់គ្រប់អាយុដូច្នេះ?(អត្ថបទ៖និស្ស័យ)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​